Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тогтвортой хөгжил ба оюутны 70 мянга

Илтгэсэн хурлын нэр: ÁÒÑ-èéí áàãø íàðûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë

Илтгэгч:  Э.Нарантунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-17

Илтгэлийн хураангуй: Бид, энэхүү илтгэлийн хүрээнд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын үүднээс оюутнуудад олгож эхэлсэн  сургалтын тэтгэлэг, түүнд хандаж буй тэдний хандлага үзэл баримтлалыг судлахыг зорьсон болно. Энэ зорилгоор санал асуулгын  судалгаа явуулж, үр дүнд  анализ дүгнэлт хийв.  Судалгаанд МУБИС- ийн ГХС,БТДС,БСС-ийн нэгдүгээр, дөрөвдүгээр дамжааны оюутнууд оролцсон болно. Судлаачдын  онолын бүтээл, судалгааны зарим баримт сэлтэд  задлан шинжлэл хийх, асуулга, ярилцлага зэрэг  судалгааны арга зүй ашиглав.   Дээрх судалгааны явцад цуглуулсан баримт мэдээлэлд  дүн шинжилгээ хийж, оюутан суралцагсдын зохистой хэрэглээний боловсролын өнөөгийн байдлыг тодруулан  дүгнэлт хийхийг эрмэлзсэн юм.Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э.Нарантунгалаг