Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутнуудын мансууруулах бодисын талаарх мэдлэг, хандлагыг судалсан дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: ÁÒÑ-èéí äîêòîð, (Ph.D), äýä ïðîôåññîð Ä. Ãàíáàòûí íýðýìæèò áàãø íàðûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë

Илтгэгч:  Э.Нарантунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-23

Илтгэлийн хураангуй:

Манай хоёр хөршид, ялангуяа манай оронтой хил залган орших зарим муж, хотод хар тамхины хэрэглээ маш өндөр байна. Энэ нь мансууруулах бодис хэрэглэгчдийг мансууруулах бодисоор хангах болон хууль бус наймаа  цэцэглэх аюул эрсдлийг бий болгож байна.  Сүүлийн үед манай улсад өсвөр үеийнхний дунд хорт бодисыг санаатай болон санамсаргүйгээр сонирхож,  янз бүрийн хэлбэрээр хэрэглэх явдал  хүүхэд, залуучуудын дунд  өсөн нэмэгдсээр байна. Иймээс оюутнуудын  хар тамхины талаарх мэдлэг, түүнд хандах хандлагыг судлах нь ирээдүйн биеийн тамир эрүүл мэндийн багш нарыг бэлтгэх менежментийг сайжруулахад чухал мэдээлэл болж өгөх юм.  Энэхүү эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан оюутнуудын дундах мансууруулах бодисын талаарх  ойлголт, түүнд татагдаж байгаа шалтгааныг илрүүлэн  судлахыг эрмэлзсэн болно.