Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол-Герман хэлний тийн ялгалын айг зэрэгцүүлэн судлах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Магистрын урьдчилсан хамгаалалт

Илтгэгч:  З. Мөнхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-01

Илтгэлийн хураангуй: Ñóäàëãààíû àæëûí òºëºâëºãºº:

0. Óäèðòãàë хэсэг

0.1.            Ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë

0.2.            Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî

0.3.            Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëòóóä

0.4.           

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

baatar_7011@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: З. Мөнхбаатар