Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даалтын ажилд хийсэн судалгааны үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик, Байгалийн Ухааны дидактикийн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам эрдэм шинжилгээний хуралд

Илтгэгч:  Ц.Гэрэлтуяа

Хамтран илтгэгч: [Л.Мөнхтуяа:M.MS04],[Б.Алтансувд :M.MT17]

Илтгэсэн огноо: 2015-02-12

Илтгэлийн хураангуй:

Энэхүү өгүүлэлд МУБИС-ийн МБУС-ийн 1-р курсын оюутнуудын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн I улиралд судалсан “Мэдээлэл харилцааны технологи” хичээлийн бие даалтын ажлын гүйцэтгэлд анализ хийж, үр дүнг тусгав. Судалгааны гол зорилго нь оюутнуудын бие даалтын ажлын үр дүн болон чадварын түвшинг үнэлэх явдал байлаа. Бие даалтын ажилд ашигласан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан задлан шинжилгээ хийж, үр дүн гаргав.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #бие даах ажил #Оюутан #үнэлгээ ба дүгнэлт #шалгуур ба үзүүлэлт

Илтгэл нэмсэн: Ц.Гэрэлтуяа