Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зохиомлоор үүсгэсэн уур амьсгалын дулааралд зүйлийн үзүүлэх хариу үйлдлийг организмын бүтэц үйл ажиллагаанд тулгуурласан үнэлгээгээр таамаглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн Сургуулийн Байгалийн ухааны салбартай Амьтан судлал, Экологийн тэнхмийн хамтарсан семинар

Илтгэгч:  Ч.Сувдцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-30

Илтгэлийн хураангуй:

Хүрээлэн байгаа орчин дэх организмын физиологийн тэсвэрлэх чадвараар уур амьсгалын өөрчлөлтөнд зүйлийн хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг тодорхойлох боломжтой. Энд, бид хойд Америкийн зүүн хэсэгт байрлах ойн өмнөд болон хойд хилд нь туршилтын ойн шалыг халаахад шоргоолжны бүлгэмдэл хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг нэг зүйлийн дулааны тэсвэрлэх чадвараар таамаглав. Дулаан тэсвэрлэх чадвар болон зүйлийн тархалтын загварын хамаарлыг харьцуулж уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг загварчлах гол багаж болгодог.

  Тэсвэрлэх чадвараар туршилтын дулааралтай хэсгийн урд цэг дээр ба хүрээлэн байгаа орчны нөхцөл нь шоргоолжны дулааны дээд хязгаартай харьцангуй ойролцоо хэсэгт 19 зүйлийн шоргоолжны хариу үйлдлийн таамаглав. Эсрэгээр, дулаан тэсвэрлэх чадвар хойд цэгт ба хүрээлэн байгаа орчны нөхцөл шоргоолжны дулааны дээд хязгаараас харьцангуй хол байхад 6 зүйлийн хариу үйлдлийг тааварлаж чадаагүй. Зүйлийн тархалтын загварын хамаарал аль ч цэг дээр тааварлагдаагүй. Бидний үр дүн зүйлийн физиологийн хязгаартай ойролцоо хүрээлэн байгаа орчинд организмын бүтэц үйл ажиллагааны хэмжилт нь зүйлийн цаашдын нөхцөлд үзүүлэх хариуг амжилттайгаар тааварлаж чадна гэдгийг харуулж байна. Зүйлийн тархалтын загварын хамаарал нь том хүрээтэй хариу үйлдлийг тааварлаж болох ч тодорхой цэгийн түвшин дэх хариу хариу үйлдлийг тааварлахад нарийвчлалтай байж чадахгүй.  

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Сувдцэцэг