Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлийн явцдаа багш хөгжих нь /Технологийн сургалтын жишээн дээр/

Илтгэсэн хурлын нэр: Технологи, Дүрслэх урлаг, зураг зүй, дизайны боловсролын орчин үеийн чиг хандлага

Илтгэгч:  А.Энхмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-03-25

Илтгэлийн хураангуй: Өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулдаг,  хаана яваагаа тодорхойлохыг эрмэлздэг, шиíý ç¿éëèéã ìýäýðäýã, ò¿¿íèéã õýðýãëýýíä îðóóëäàã, бàãààð àæèëëàõИлтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #лекцийг зохион байгуулах #багш ажлын байрадаа хөгжих

Илтгэл нэмсэн: А.Энхмаа