Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаагаар сурагчдын судлан шинжлэх чадварыг хөгжүүлэх нь (Физикийн лабораторийн хичээлийн жишээгээр)

Илтгэсэн хурлын нэр: КТМС хамтарсан

Илтгэгч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-10

Илтгэлийн хураангуй:

Õºãæингүй áîëîí õºãæèæ áàéãàà îðíû ñóðãóóëèóäàä инвоцийн ýðýë õàéãóóëûг хийх ÿâäëûã ÿìàãò ÷óõàë÷ëàí ¿çäýã. Сургуульд инвоцийн хувьсал хийх нэг зам íü ñóðàлцаã÷ á¿ðèéí àâúÿàñ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëэх ¿íäñýí äýýð õóâü õ¿íий онцлогт тохирсон áîëîâñðîëûã îëãîõ ÿâäàë þì. Ýíý çîðèëãîîð ñóðãóóëü äýýð Ôèçèêèéí судалгааны ëàáîðàòîðèéã áàéãóóëæ áîëíî. Ýíý àæëûí ¿íäýñ íü çºâõºí òàíèí ìýäýõ¿éгээр хязгаарлаад зогсохгүй, хувь хүн рүү чиглэгдсэн оð÷èí ¿åèéí тулгуур àñóóäëуудыг øèéäâýðëýõ ÷àäâàð төлөвшүүлэх, èðýýä¿éä àìæèëòòàé àæèëëàæ àìüäðàõ, õºðâºõ ÷àäâàð îëãîõ ¿éë àæèëëàãàà þì.