Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зургаан настай сурагчдын сэтгэхүйн хэв шинжийг судалсан дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүмүүнлэгийн ухааны сургалтын арга зүйн асуудал

Илтгэгч:  О.Тунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

ЕБС-ийн 1-р ангийн сурагчдын сэтгэхүйн хэв шинжүүд, тэдний сэтгэх чадварын дундаж, ойлгож сэтгэхийн өмнөх хэв шинжүүдийг харьцуулан авч үзсэн байдал зэрэг судалгааны үр дүнгээс танилцуулна.