Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын багш бэлтгэх асуудалд элсэгчдийн чанар чухал болох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС- архангай дахь лбагшийн сургууль ОУЭШХура

Илтгэгч:  Б. Жаргалсайхан

Хамтран илтгэгч: Т.Энхтуяа

Илтгэсэн огноо: 2013-05-16

Илтгэлийн хураангуй: "Багш" боловсролын зорилго,агуулга,бага, дунд боловсролын чанарыг тасралтгүй сайжруулах хэрэгцээ шаардлага, зах зээл дэх багшийн хөдөлмөрийн эрэлт,нийлүүлэлтэй баримжаалсан, багш бэлтгэх нээлттэй,уян хатан, тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлж төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд багш бэлтгэдэг их дээд сургуульд элсэгчдийн чанар анхаарал татаж байгаа билээ.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Жаргалсайхан