Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
 “Анги зохион байгуулалтыг зөв хийснээр хичээлийн үед үүсч болох эмх замбараагүй байдлыг багасгах нь”

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургуультай хамтарсан семинар

Илтгэгч:  Д.Насанханд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-13

Илтгэлийн хураангуй: Анги зохион байгуулалтыг зөв хийснээр хичээлийн үед үүсч болох эмх замбараагүй байдлыг багасгах нь чухал.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: ##эмх замбараагүй #Анги зохион байгуулалт #сургалт #“Солонго”- оор суралцахуй #урьдчилан мэдрэх #ангиа хянаж чадахгүй

Илтгэл нэмсэн: Д.Насанханд