Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Проектив аргаар хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг судласан нь”

Илтгэсэн хурлын нэр: Бүрэлдэхүүн сургуулиудын багш нарын онол аргазүйн семинар

Илтгэгч:  Х.Өлзийтунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-22

Илтгэлийн хураангуй: Хүчирхийлэлд  өртсөн  хүүхдийн  нийгэм-сэтгэлзүйн  онцлогийг проектив  аргаар судалсан судалгааны дүн

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүүхэд #нийгэм сэтгэлзүйн онцлог #хүчирхийлэл #проектив арга

Илтгэл нэмсэн: Х.Өлзийтунгалаг