Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МХТ-ийг боловсролд хэрэглэх олон улсын бодлого, түүнд хийсэн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС КМТС Мэдээлэл зүйн боловсролын онол арга зүй

Илтгэгч:  Л.Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч: [Б.Бадамсүрэн:09.DID040],[Ц.Гэрэлтуяа:09.DID070]

Илтгэсэн огноо: 2013-04-26

Илтгэлийн хураангуй: МХТ-ийг боловсролд хэрхэн хэрэгжүүлж буй байда болон олон улсын бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрийг үнэлэх шалгуурыг энэхүү илтгэлд авч үзсэн. Баримт бичгийн судалгааг хийснээр МХТ-ийг сургалтанд нэвтрүүлж буй боловсролын байгууллагууд өөрийн үйл ажиллагаандаа МХТ-ийг хэрхэн хэрэгжүүлж буй өнөөгийн байдалдаа үнэлэлт өгөх боломжтой гэж үзэж байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #үзүүлэлт #шалгуур #бодлогын баримт бичиг #Боловсрол #МХТ

Илтгэл нэмсэн: Л.Мөнхтуяа