Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүмүүжил

Илтгэсэн хурлын нэр: тэнхэм хоорондын ЭШХ

Илтгэгч:  С.Бямбадорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-03

Илтгэлийн хураангуй:

Хүмүүжил

Зөвхөн хүмүүжил бол ӨӨРИЙН ХҮМҮҮЖИЛ бөгөөд  багш нар сурагчдыг өөрсдийгөө барих чадварыг хөгжүүлхэд туслахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Өөрийн хүмүүжилээ хөгжүүлхийн тулд сурагчид нь  эцэг эх болон багш нарын заасанаар явах ёстой гэж гэдэг илт харагдаж байна. (байж болох зан авирыг хянах).

Багш нь ангыг дэг журамтай байлгахын тулд цагдаа-гийн хувьд биш харин зөвлөгч)-ийн хувьдхүмүүжлийн асуудлыг зохицуулна. Заримдаа  цагдаагийн үйлдэл хэрэгтэй байдаг, гэвч хүмүүжлийн зарим асуудлыг судлаж ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал, хүмүүжлийн асуудлууд нь чанаргүй сургалтын үр дүн, бэлтгэлгүй хичээл, сургуулын бусад асуудлууд, гэрийн хүчин зүйл, сурагчдын сэтгэлсанааны болон амьралын асуудлууд, гадаад орчиний хүчин зүйл, үе тэнгийнхний нөлөө, эрүүл мэндийн асуудлууд г.м

ХҮМҮҮЖЛИЙН АСУУДЛУУДЫН ЭХ ҮҮСВЭР БА ШАЛТГААНД НӨЛӨӨЛӨХ  АНГИ ХАМТ ОЛНЫ ЖИШЭЭНЭЭС

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Бямбадорж