Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Геронтологи ба гериатрийн боловсрол: Хүн ам зүйн шилжилтийн эрин дэх боловсролын шинэ загварууд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БоСС-ийн НАТ, БУС-ийн ХДТ-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний семинар

Илтгэгч:  Н.Оюут-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч: [Ч.Байгалмаа :12.SWD270]

Илтгэсэн огноо: 2014-03-31

Илтгэлийн хураангуй:

Ахмад настнуудад үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтнүүдийн боловсрол, сургалтын хэрэгцээг хэрхэн хангаж байна вэ? Докторын түвшний сургалт АНУ-д цөөн, харин Хятадаас бусад оронд байхгүй байна. ЕБС, их дээд сургуульд геронтологийн боловсрол хангалтгүй, эрүүл мэндийн яам, зарим ТББ энэ чиглэлээр арга хэмжээ авдаг байна. Улс орнуудын мэргэжилтнүүдийн ялангуяа эрүүл мэнд, нийгмийн ажилтнуудын геронтологи, гериатрийн боловсролын ерөнхий дүр зураг ямар байна вэ гэсэн асуултад зохиогч хариулж улс орнууд өөрийн соёл нийгмийн онцлогтоо тулгуурлан геронтологийн боловсролын үйлчилгээ үзүүлнэ гэсэн санааг дэвшүүлсэн.  

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #ахмад настны боловсролын үйлчилгээ #геронтолог

Хавсаргасан файл:

Perkinson_OE_CHB_article.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Н.Оюут-Эрдэнэ