Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн менежментэд багшийн имиж бүрдүүлэх хүчин зүйлийг харгалзан үзэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МСҮТ-ийн 40 жилд зориулсан ЭШХ

Илтгэгч:  С.Баянмөнх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-03-26

Илтгэлийн хураангуй:

Àëèâàà ººð÷ëºëòèéã õ¿í õèéäýã. Áîëîâñðîëûí òîãòîëöîîíû ººð÷ëºëòèéã  áèä áèø òýä õèéõ ¸ñòîé ãýæ ãýæ áàãø õ¿í áîäîæ áîëîõ óó. Òýä áóþó áóñàä ãýäýãò Áîëîâñðîëûí ÿàìíûõàí, øàò øàòíû äàðãà íàð, çàõèðàë, ñóðãóóëèéí ìåíåæåð ãýæ îéëãîöãîîäîã. Áèä ººðñäèé㺺 áèø áóñäûã ë ººð÷èë÷èõâºë àìüäðàë, á¿õ ç¿éë ñàéõàí áîëîõ þì øèã áîääîã. Ìýäýýæ áèäíèé õèéõ ãýýä áàéãàà á¿õèé ë ººð÷ëºëò ýõëýýä áèäíýýñ ë, áàãøààñ ººðñ人ñ ýõëýõ ¸ñòîé.Áîëîâñðîëîîð   áàãøèä íàñàí òóðøäàà ñýëáýí õýðýãëýõ ìýäëýã, äàäëàãà, õàíäëàãûã îëãîäîã.  Ñóðãóóëèéí  ìåíåæìåíòýä áîëîâñðîëûí  õºãæëèéí øèíý÷ëýëèéí ñòðàòåãèéã ñîíãîõäîî áàãøèéí èìèäæ á¿ðä¿¿ëýõ õ¿÷èí ç¿éëñèéã  õàðãàëçàõã¿é   áàéõ íü  àæèãëàãääàã.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Баянмөнх