Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ, ШААРДЛАГА

Илтгэсэн хурлын нэр: ТЭНХМИЙН ИХ СЕМИНАР

Илтгэгч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-01-15

Илтгэлийн хураангуй:

                         Удиртгал

Энэхүү семинарыг  “Багш  ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх арга зам”-ыг тодруулах зорилго дэвшүүлэн,  багш түүний хөгжлийн тухай ойлголт,  багшийн хөгжилд хамтын үйл ажиллагаа хэрхэн нөлөөлөх талаар судлан үзэж тулгамдсан  асуудлыг шийдвэрлэн   хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон   дүгнэлт зэргийг тусгалаа.

Үндсэн хэсэг

Багш, түүний  хөгжлийн талаарх үзэл баримтлал

Сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн судалгааны үр дүнгээс багш, түүний хөгжлийн талаарх үзэл баримтлал нь “техник”-ийн гэсэн нэг хязгаараас “экологийн”гэсэн нөгөө хязгаар хүртэл үргэлжлэн хөгжиж ирсэн бөгөөд багш, түүний хөгжлийн тухай техникийн, шинжээчийн, экологийн гэсэн гурван үзэл баримтлалыг  товч санааг тусгасан байна. Энэхүү товч санааг та бүхэндээ танилцуулбал:

— 

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид