Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал

Илтгэсэн хурлын нэр: тэргүүн туршлага солилцох бага хурал

Илтгэгч:  С.Батцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-09-23

Илтгэлийн хураангуй: Боловсролын байгууллагын өөрийн онцлогт нийцсэн олон талт оролцоог хангасан бодлого, төлөвлөлтийн дагуу хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх багшийг үнэлэх арга зүй, аргачлал бий болгох туршлагыг нийтийн хүртээл болгох ажлын тайлан. өмнөговь 6-р сургуулийн баг

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Батцэцэг