Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дунд сургуулийн газарзүйн хичээл дэх ГМС-ийн агуулгыг харьцуулан судалсан зарим дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: “Математик, байгалийн ухааны дидактикийн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам”

Илтгэгч:  Ц.Бат-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-02-12

Илтгэлийн хураангуй: Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS), Зайнаас тандах судлал (ЗТС) нь өнөөдөр манай дэлхийн гайхалтай технологиудын нэг болсоор байна. Энэ технологи нь төрөл бүрийн салбарт нэвтэрч байгаа нь түүний үр ашигтай, чухал хэрэгсэл болохыг нотолж байна (Barbaree Ash Duke, 2005). Уг технологийн талаар манай улсын дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан ч түүнийг хэрэгжүүлэх явцад зарим нэгэн бэрхшээл учирсаар байгаа юм. Энэхүү судалгаагаар уг сэдвийн сурах бичгүүд дэх агуулгыг харьцуулан үзэж, гарч буй бэрхшээлийн шалтгааныг тодорхойлох зорилго тавьсан юм.