Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Влияние занятий аэробикой на уровень физического развития и физической подготовленности студенток Улан-Батора

Илтгэсэн хурлын нэр: Спорт и физкультура

Илтгэгч:  Л.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2004-09-11

Илтгэлийн хураангуй: Âëèÿíèå çàíÿòèé àýðîáèêîé íà óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíîê Óëàí-Áàòîðà \\ Ñá. Íàó÷.ñò.-Óëàí-Óäý: Èçä-âî Áóðÿòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà,