Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Дээд боловсролын шинэчлэлд - Орон нутгийн дээд боловсролын байгууллагуудын оролцоо

Илтгэгч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-26

Илтгэлийн хураангуй:

Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэхийн тулд багшийн дидактик шийдэл, менежмент нь харилцан өөр өөр шийдэлд хүрдэг ч дэвшилтэт ололт, нээлт, санал санаачилгыг бусдаас авч өөрөө баяжуулан шинэчилж, арга зүйгээ хөгжүүлэх нь монгол хэлний дидактикийн хөгжлийн чухал асуудал мөн. Иймд өөрийн арга зүйн шинэ санааг тусгасан, дидактик шийдэл бүхий хэрэглэгдэхүүнд суурилсан боловсруулалтыг хийж, түүнийгээ сургалтад туршин, үр дүнг тооцох нь өөрийнхөө багшлахуйг бүтээн шинэчлэхэд хувь нэмэр оруулах сайн талтай талаар онцолсон. 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #Дидактик хэрэглэгдэхүүн #Дидактик шийдэл

Илтгэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг