Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биологийн хичээлийн агуулгын тогтолцоог харьцуулан судалсан нь

Хэвлэлийн нэр: "Лавай №17" сэтгүүл

Зохиогч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-10-01

Хуудас дугаар: 143

Өгүүллийн хураангуй: биологийн боловсролын тогтолцоог харьцуулан судалж, дүгнэлт гаргахыг зорьсон

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн