Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төсөлт ажил хичээлээр тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хэрэгжүүлэх боломжийг туршсан нь

Хэвлэлийн нэр: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг багш бэлтгэх сургалтанд нэвтрүүлж буй олон улсын туршлага сэдэвт ОУЭШХ-ын эмхэтгэл

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-11-24

Хуудас дугаар: 428

Өгүүллийн хураангуй: ТХБ-ын үзэл санааг Төсөлт ажил хичээлээр дамжуулан хөгжүүлэх нь

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хүүхдийн хөгжил #төсөлт ажил #тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар