Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа,

Хэвлэлийн нэр: Хүүхлийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, онол, практикитйн бага хурлын материал

Зохиогч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-11-01

Хуудас дугаар: 19

Өгүүллийн хураангуй: шинжлэн судлах арга зүйгээр хичээлийн судалгаа зохион байгуулах арга зүйн зөвлөгөө 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн