Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
2. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлд тусгах нь

Хэвлэлийн нэр: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг багш бэлтгэх сургалтад нэвтрүүлж буй олон улсын туршлага

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-11-24

Хуудас дугаар: 398

Өгүүллийн хураангуй:

Тогтвортой хөгжлийн  боловсролын үзэл санаа, зарим улс орны туршлагыг судалж, сургалтын агуулга, аргазүйгээр дамжуулан, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох боломжийг судлан тогтооход  чиглэнэ.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #төлөвлөлт #соёл #ёс заншил #эх хэл #ээлжит хичээл

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг