Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолтын хэв шинжийг судалсан үр дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм судлал сэтгүүл

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-12-12

Хуудас дугаар: 21

Өгүүллийн хураангуй:

Сургуулийн бага насны хүүхдийн /8-10 нас/ сонсгол, хараа, хөдөлгөөн, холимог ойн давамгайлах хэв шинжийг тодорхойлж нас, хүйсээр нь харьцуулан судлах нь тэдний хөгжлийг зөв чиглүүлэн удирдах сургалт, хүмүүжлийн ажлын нэг үндэслэл болох юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ойн хэв шинж /сонсголын #сургуулийн бага насны хүүхэд #хөдөлгөөний #хөгжил #харааны #сургалт #холимог/

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар