Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын нэгдмэл аргазүйг биеийнтамирын хичээлийн сургалтад хэрэглээ болгох нь

Хэвлэлийн нэр: Багшийн сургуулийн ЭШ хурлын эмхтгэл

Зохиогч:  Д. Пүрэвдорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-02-11

Хуудас дугаар: 115

Өгүүллийн хураангуй:

Хичээлийн хоорондын холбоо нь сургалтын чанар болон мэдлэгийг хэрэглээ болоход хүрэх арга замын нэг юм. Энэхүү судалгаандаа биеийн тамирын хичээлийг бусад хичээлтэй холбон заах боломжыг бага боловсролын багш нараас авсан тандалт судалгаагаар харуулахыг хичээлсэн болой.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сургалт #аргазүй #сургуулийн бага ангийн хүүхэд #Хичээл хоорондын залгамж холбоо #агуулга #судалгаа

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Пүрэвдорж