Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын процессын ой тогтоолтын сэтгэл зүйн үндэс

Хэвлэлийн нэр: ХИС ОУЭШХ-ын эмхэтгэл

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-20

Хуудас дугаар: 98

Өгүүллийн хураангуй: Сургалтын үйл ажиллагаанд чухал нөлөөтэй танин мэдэхүйн процесс нь ой тогтоолт бөгөөд хүүхдийн ой тогтоолтын боломж нөөц дээр тулгуурлан бусад танин мэдэхүйн процессуудтай нягт холбоотойгоор хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийг сургалтын явцад дэмжин ажиллах нь чухал юм

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ой тогтоолт #сургалт #танин мэдэх үйл ажиллагаа #хүүхэд

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар