Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь

Хэвлэлийн нэр: Багшийн хөгжил-Технологийн шинэчлэл" ОУЭШБ

Зохиогч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран зохиогч: [П.Отгонбат:K.HS14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-07

Хуудас дугаар: 42-49

Өгүүллийн хураангуй:

Аливаа мотивацийг тухайн хүний хувийн нас, сэтгэхүйн өвөрмөц онцлог, байдал, сонирхол, хэрэгцээтэй нь уялдуулан албадлагын хүчээр биш үүний оронд ухаарч ойлгуулах, тайлбарлан таниулах олон хувилбар хэлбэртэй арга хэрэгсэл ашиглан зохион байгуулах нь тодорхой үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэж буй тухайн хүндээ жинхэнэ мотиваци болон үр дүнг харьцангуй өндөр хэмжээнд тодорхойлох боломжийг олгодог. Иймээс сургалтад мотивацийг оновчтой хэрэглэснээр сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлж, суралцагчдыг идэвхжүүлэх эерэг харилцааг бий болгодог чухал ач холбогдолтой зүйл юм.

            Иймээс, семинар хичээлийн өнөөгийн төлөв байдлыг тодорхойлох, семинарын хичээлд  оюутан хэрхэн бэлтгэдэг, хэрхэн оролцдог, ямар бэрхшээл тулгардаг зэргийг илрүүлэх зорилготойгоор  судалгаа авч, үр дүнг тооцсон.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #оюутны хөгжил #мотиваци #хичээлийн үр өгөөж #Тайлбартай дасгалын арга #бүтээлч арга #Семинарын хичээл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул