Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь

Хэвлэлийн нэр: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг багш бэлтгэх сургалтад нэвтрүүлж буй олон улсын туршлага ОУЭШБ

Зохиогч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран зохиогч: [С. Нэргүйцэцэг:K.HS23]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-11-25

Хуудас дугаар: 311-322

Өгүүллийн хураангуй: Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг сургалтын эхүүдээр дамжуулан таниулахдаа соёл, ёс заншил, ёс суртахуун, нийгмийн харилцаа, байгаль хамгаалал гэсэн чиглэлээр ангилан гаргаж хөтөлбөрт тусгах нь чухал юм. "Монгол хэл дидактик " хичээлийн хүрээнд ээлжит хичээлд тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусган зааж үр дүнг тооцсон болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #уран зохиол #нийгэм #хичээлийн агуулга #үр дүн #аргазүй #байгаль #эдийн засаг #эх хэл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул