Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Товчилсон үг, хураасан үг"-ийн хэрэглээний зарим асуудалд

Хэвлэлийн нэр: МУБИС, Лавай сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-02-05

Хуудас дугаар: 85-89

Өгүүллийн хураангуй:

Орчин цагийн монгол хэл дэх товчилсон, хураасан үгс, тэдгээрийн хэв маяг, хэрэглээний талаас нь судлахын зэрэгцээ үг точвлох, хураах ёсны өнөөгийн байдал, хэрэглээнд гарч буй гажуудал, түүнийг журамлах арга зам талаас судалж, тодруулах, товчилсон хураасан үгсийг ярианы ба бичгийн хэлний хэм хэмжээ, зөв дуудах ёс, зөв бичих зүй, үг бүтэх ёстой шууд хамааралтай болохыг хэлний жишээ баримтаар нотлохыг хичээсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өнөөгийн байдал #товчилсон үгийн хэв маяг #гажуудал #журамлах арга зам

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул