Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын нэгтгэн ерөнхийлөх чадварыг хөгжүүлэх аргазүйн нэгэн хувилбар

Хэвлэлийн нэр: МУИС, Боловсрол судлал сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран зохиогч: [Б. Мөнхтуяа:K.HS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-01-06

Хуудас дугаар: 113-115

Өгүүллийн хураангуй:

“Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэр судлал” хичээлийн хувьд шинжлэх ухааны хэлийг унших, нэр томьёо ухагдахуун ойлголтын утга учир, тогтолцоот шинжийг ухаарч ойлгох, шинжлэх ухааны эх бичвэрийн гол санааг олох, харьцуулан жиших зэрэгт суралцагчдад бэрхшээл тулгардаг учир семинар хичээлийн үүрэг зорилго бүрэн дүүрэн хэрэгжихэд зарим талаар асуудал үүсдэг. Иймээс, суралцагчдын хувьд ухаарч ойлгоход бэрхшээл тулгардаг сэдвийн аргазүйг боловсруулж, харьцуулан жиших нэгтгэн ерөнхийлөх чадварыг хөгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #харьцуулан жиших #ангилан бүлэглэх #нэгтгэн ерөнхийлөх

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул