Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Аэробикийн онол заах арга зүй”

Зохиогч:  Б.Номин

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Àýðîáèêèéí ¿íäñýí îéëãîëò, ¿¿ñýë õºãæèëò, îð÷èí ¿åèéí àýðîáèêèéí òºðë¿¿ä, àýðîáèêèéí ¿íäñýí çàð÷ìóóä, õè÷ýýëèéã çîõèîí áàéãóóëàõ îíîëûí àðãà õýëáýð¿¿ä, øèíæëýõ óõààíû áà àðãà÷ëàëûí õýëëýã¿¿ä, àýðîá äàñãàë õºäºë㺺í áîëîí á¿æãèéí äàñãàëóóä íü õè÷ýýëëýã÷äèéí áèå ìàõáîäèä õýðõýí íºëººëºõ òàëààð ýíýõ¿¿ íîìîíäîî ºã¿¿ëëýý.