Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“GREEN WORLD-2013” îëîí óëñûí ¿çýñãýëýí

Зохиогч:  С.Батцоож

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Үзэсгэлэнд тавигдсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Äýëõèéí áàéãàëü îð÷èíûã õàìãààëàõ îëîí óëñûí íèéãýìëýãýýñ 40 ãàðóé îðíû çóðàà÷ óðàí á¿òýýë÷äèéí äóíä çîõèîí áàéãóóëñàí “GREEN WORLD” îëîí óëñûí ¿çýñãýëýíä 5 á¿òýýëýýð îðîëöîâ. ÁÍÑÓ. Ѻ¿ë õîòûí ä¿ðñëýõ óðëàãèéí ìóçåé. 2013.07.17

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:С.Батцоож