Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зохион бичихүйн үндэс

Зохиогч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран зохиогч: [Б.Эрдэнэтуул:K.HS19]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Суралцахуйг хөтлөх багшид хүүхэд бүрийн ялгавартай байдлыг зохион бичихүйн хувьд харгалзан, тэдэнд бүтээлчээр бичих, найруулах, өөрийн бичлэгийн чадвараа ахиулахад дэмжлэг болохуйц онол-арга зүйн гарын авлага, материал шаардлагатай байгаа бөгөөд энэ хэрэгцээ, шаардлагыг хангахын тулд энэхүү сурах бичгийг бичиж боловсруулсан. Зохион бичихүйн онолын үндэслэл (1), Зохион бичихүй ба сургалтын арга (2), Хэрэглээний эх бичвэр бичих арга зүй (3), Эх зохион найруулж бичих дадлага  (4) гэсэн 4 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. 

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Битпресс

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/11/16

Хуудасний тоо: 15.75 хх /126/

Түлхүүр үг: #Зохион бичихүй #Зохион бичих аргууд


Бүтээл нэмсэн:С. Нэргүйцэцэг